descarregar PDF

7. EXERCICIS D'AUTOAVALUACIÓ

 

Exercici 1

1

La barra d'estat indica:

a)
b)
c)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 2

Completa les frases següents, triant una de les tres opcions "a", "b", "c":

Una altra forma d'inserir text és eliminant caràcters escrits i .......... (1) ...... el text.

S'aniran eliminant les accions realitzades al document en ........ (2) .......... un canvi.

Per ....... (3) .......... text, el seleccionarem i premerem la tecla ........... (4) ..............

Si ....... (5) ......... un text, desapareix del document original, mentre que si el ....... (6) ..........., no.

1

a 1=sobreescrivint  2=desfer  3=eliminar  4=supr  5=tallem  6=copiem

b 1=eliminar  2=tallem  3=copiem  4=sobreescrivint  5=supr  6=desfer

c 1=copiem  2=supr  3=eliminar  4=sobreescrivint  5=desfer  6=tallem

a)
b)
c)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 3

1

Quines de les modificacions següents es poden fer al text d'un document?:

a)
b)
c)
d)
CorrecteIncorrecteYour answer has been saved.
Check your answer

 

Exercici 4

1

El tipus d'arxiu creat amb Writer té l'extensió doc.

a)
b)
Correcte Incorrecte Your answer has been saved.
Check your answer