descarregar PDF

2.1. Aprendre llegint.

Concepte de sistema operatiu

Un sistema operatiu és un programari de sistema, és a dir, un conjunt de programes informàtics destinat a moltes tasques, entre les quals cal destacar l'administració eficaç dels recursos del nostre ordinador o PC.

Un sistema operatiu també es pot trobar en la majoria dels aparells electrònics que fan servir microprocessadors per funcionar: telèfons mòbils, consoles, reproductors DVD i, en general, en aparells electrònics complexos.

Característiques i funcionalitats del sistema operatiu

Resulta molt important que el sistema operatiu sigui eficient, faci servir pocs recursos i sigui també fàcil d'utilitzar i segur.

El sistema operatiu comença a treballar quan s'inicia la màquina, i gestiona el maquinari des dels nivells més bàsics. Presenta una interfície amb què poder interactuar, perquè l'usuari pugui fer servir i administrar els recursos de l'ordinador.

De fet, dins d'un mateix ordinador, el sistema operatiu (ja sigui Windows, Mac o Linux) permet que es puguin tenir diferents perfils d'usuari, cadascun d'ells amb la seva corresponent clau d'accés. Això possibilita que cada persona que accedeixi a l'ordinador pugui tenir personalitzat l'entorn de treball o interfície de treball, per exemple: amb diferents fons de pantalla, diferents carpetes de documents, diferents programes, etc.

 

Aspecte de l'escriptori en un ordinador amb sistema operatiu Windows

Diferència entre programari lliure i programari de propietat

Abans de veure els diferents sistemes operatius que podem trobar, cal fer una diferenciació entre el que s'entén per "programari lliure" i l'anomenat "programari de propietat".

El programari lliure és aquell que permet als seus usuaris que, un cop adquirit, puguin tenir la llibertat d'utilitzar el programa amb qualsevol propòsit; d'estudiar el funcionament del programa i adaptar-lo a les seves necessitats; de distribuir còpies entre altres usuaris; de millorar el programa; i de fer públiques aquestes millores perquè tothom se'n beneficiï. Per altra banda, el programari lliure sol estar disponible gratuïtament o al preu de cost de la distribució, tot i que aquesta no és una característica específica. No hem de confondre programari lliure i programari gratuït (o freeware), ja que no té per què ser el mateix.

El programari de propietat, en canvi, es refereix a qualsevol programa informàtic en què els usuaris tenen limitades les seves possibilitats a l'hora d'utilitzar-lo, modificar-lo o redistribuir-lo (amb modificacions o sense), ja sigui perquè el seu ús, redistribució o modificació estiguin prohibits, o perquè requereixin expressament un permís per part del titular del programari. Aquest fet es dóna ja que, normalment, en el programari de propietat, una persona física o jurídica en té els drets d'autor.

Els diferents sistemes operatius ahir i avui

El PC va néixer als anys 80, amb l'MS-DOS, un sistema operatiu propietari, molt senzill, que no tenia interfície gràfica. Aquest sistema operatiu, destinat a un sol usuari, només podia fer funcionar un programa a la vegada.

De forma paral-lela a l'MS-DOS, es va anar desenvolupant el sistema operatiu dels ordinadors Mac. Aquest sistema operatiu oferia més possibilitats i tenia una interfície molt més gràfica, que facilitava la tasca a l'usuari. El sistema operatiu Mac originari ha derivat en l'actual Mac OsX, que també es un programa propietari.

 

Aspecte de l'escriptori en un ordinador amb sistema operatiu Mac OsX

 

Posteriorment, als anys 90, van aparèixer diferents versions del sistema operatiu Windows. Amb el pas del temps, s'han anat intentant millorar versió darrere versió, fins arribar al sistema operatiu més actual, que coneixem amb el nom de Windows Vista. Aquestes versions de Windows, creades per a usuaris domèstics i/o per a grans servidors, són totes de programari propietari.

Cal dir que en entorns professionals i servidors, des de mitjans dels anys 70, sempre s'han anat fent servir sistemes operatius, tant lliures com de propietat. Però cal destacar que, a mitjans dels anys 90, va sorgir Linux, un sistema operatiu lliure amb diferents distribucions per a ús personal i domèstic, com ara Ubuntu o Linkat.

 

Aspecte de l'escriptori en un ordinador amb sistema operatiu Ubuntu