descarregar PDF

7. SUGGERIMENTS D'ACTIVITATS

Activitats individuals

  • Identifica al teu ordinador els següents perifèrics bàsics: teclat, ratolí, pantalla o monitor. Quin tipus de connexió tenen cadascun d'aquests dispositius? Com són físicament aquests elements? Per a què els fas servir principalment? Fes un petit informe explicant les característiques de cadascun d'ells.
  • Identifica al teu ordinador els següents perifèrics habituals: altaveus, micròfon, impressora i escàner. Com són físicament aquests dispositius? Per a què fas servir principalment cadascun d'ells? Fes un petit informe que n'expliqui les característiques.
  • Per a què serveixen les memòries USB o memòries extraïbles? Redacta la teva resposta i indica algun exemple d'informació que puguis guardar en aquest tipus de dispositiu.
  • Realitza els processos de copiar i retallar un arxiu de text i una fotografia d'una carpeta i desa'ls en un llapis de memòria per determinar quines són les diferències entre els dos procediments.

Activitats en grup

  • Per parelles o en grups de tres, busqueu informació a Internet sobre els diferents perifèrics que hem treballat en aquesta unitat i redacteu-ne una fitxa explicativa per a cadascun. Seria interessant que cada fitxa inclogués diferents imatges d'exemple.
  • Per parelles o en grups de tres, busqueu informació a Internet sobre els diferents perifèrics que hem treballat en aquesta unitat i redacteu una fitxa explicativa per a cadascun d'ells. Seria interessant que cada fitxa inclogués diferents imatges a tall d'exemple.
  • Copieu un arxiu de text del disc dur en diferents sistemes d'emmagatzematge (CD, llapis de memòria, disquet), per tal de distingir-los des de la carpeta principal del sistema.