descarregar PDF

4.1. Aprendre llegint

Els materials que s'utilitzen als equips informàtics i els mateixos equips generen residus. Aquests residus contenen substàncies perilloses per al medi ambient, i cal gestionar-los. Per aquest motiu s'han de dipositar als llocs apropiats de les deixalleries o als punts verds col·laboradors, mòbils o del barri.

Els materials que s'utilitzen als equips informàtics i els mateixos equips generen residus

El material fungible que utilitzem quan treballem amb el nostre equip informàtic també necessita una gestió respectuosa amb el medi ambient.

La impressió de documents

Imprimir documents representa un alt cost econòmic i mediambiental, tant per l'obtenció de la cel·lulosa amb què es fa el paper com per la gestió dels residus dels cartutxos de tinta. Per tal de minimitzar-ne l'impacte, hem de considerar els aspectes següents:

1. El paper:

Quan triem el tipus de paper per imprimir documents, hem de tenir en compte l'origen de la matèria primera i el procés de producció. Si considerem aquests dos aspectes, trobarem diferents tipus de paper:

 1. El paper ecològic: S'anomena ecològic el paper que té un procés de fabricació i una destinació final que eviten l'impacte ambiental.
 2. El paper reciclat: S'anomena reciclat el paper que té un procés de fabricació amb fibres recuperades del paper o del cartró.
 3. El paper lliure de clor (TCF): S'anomena lliure de clor perquè en el procés de blanqueig s'utilitza oxigen o ozó.
 4. El paper amb baix contingut de clor (ECF): S'anomena amb baix contingut de clor perquè durant el procés de blanqueig no s'utilitza clor en forma de gas, sinó diòxid de clor.

Per ser respectuosos amb el medi ambient, l'ús d'aquests tipus de papers ha d'anar acompanyat d'una sèrie de normes d'estalvi de paper:

 1. Si la impressora ho permet, utilitzarem paper imprès per una cara i imprimirem els esborranys en l'altra cara.
 2. El programari de la impressora ens permet imprimir diversos fulls a la mateixa pàgina.
 3. Per imprimir exactament allò que desitgem, podem utilitzar l'opció de visualització prèvia de la pàgina.
 4. Imprimirem els documents a doble cara. Si la impressora no ho permet, podem imprimir primer les pàgines de la dreta i després les de l'esquerra a l'altra cara del paper.
 5. Si el document és un esborrany, podem corregir-lo en pantalla per evitar-ne la impressió.
 6. Guardarem els arxius no impresos a l'ordinador, sense fer-ne còpia en paper.
 7. Evitarem imprimir els correus electrònics i els llegirem en pantalla.

Vista prèvia d'una pàgina de full de càlcul, abans d'imprimir-se

2. La tinta de la impressora:

Un cartutx de tinta està format per plàstic, metall i altres elements com ara paper o cautxú. La major part d'aquests components són reciclables o reutilizables.

És convenient utilitzar cartutxos de tinta compatibles, o els originals recarregats de tinta. Un cartutx pot ser reutilitzat fins a quatre vegades, en funció de les seves característiques i estat.

Si un cartutx presenta desperfectes, se'n separen els diferents materials i es recicla. Si està en bon estat, es neteja, es recarrega i es tanca, per poder-lo reutilitzar.

Per ser respectuosos amb el medi ambient, l'ús d'aquests tipus de cartutxos ha d'anar acompanyat d'una sèrie de normes per estalviar tinta:

 1. Si volem imprimir esborranys, és millor utilitzar una qualitat d'impressió baixa per estalviar tinta; també procurarem evitar la impressió de fotografies i altres gràfics, ja que consumeixen molta tinta de colors.
 2. Si no ens cal imprimir en color, utilitzarem la impressió en escala de grisos amb la tinta negra.

El reciclatge de materials d'emmagatzematge

El material que compon els CDs i DVDs és un plàstic: el policarbonat. A més, inclou alumini, laca i colorants; tot aquest conjunt provoca que els discs inservibles generin residus no biodegradables i contaminants. Per aquesta raó, cal que aquests materials siguin tractats i reciclats.

Els centres de reciclatge realitzen les accions següents:

 1. Trituren el plàstic.
 2. El renten, eliminant-ne la tinta i el paper.
 3. En separen els metalls i les laques.
 4. Una vegada net i sec, el plàstic s'envia a unes màquines que l'escalfen i el reciclen.

Els residus informàtics s'han de dipositar als llocs apropiats de les deixalleries o als punts verds col·laboradors

Per ser respectuosos amb el medi ambient, l'ús d'aquests tipus de materials d'emmagatzematge ha d'anar acompanyat d'una sèrie de normes:

 1. Cuidarem l'estat del CD o DVD evitant que s'embruti o es ratlli.
 2. Utilitzarem altres tipus de sistemes d'emmagatzematge, com ara les memòries USB.
 3. Utilitzarem CDs o DVDs regravables.
 4. Si ja no ens cal la informació que hem emmagatzemat, és convenient destruir el suport que hem utilitzat, ja que, si no, la informació es podria recuperar.